တီးမယ္

Monday, August 15, 2011

နားဆင္ရန္ Flash သီခ်င္းမ်ား

နားဆင္ရန္ Flash သီခ်င္းမ်ား
Apr 21, 2010Flashsongs လုပ္နည္း ebook
Swishmax 2 ဒါရုိက္သုံးရန္
Swishmax 4 ဒါရုိက္သုံးရန္
(အသဲပုံMouseEffectေဒါင္းရန္)
(MouseEffectထည္႔နည္းebook)
(4 ground components )
(လိပ္ျပာ ၃ back ground)
mouse mask effect swi ေဒါင္းရန္

boy or girl back gr ေဒါင္းရန္

mouse snow ေဒါင္းရန္

(3Dအသဲေနာက္ခံ)
(play and stop button)
(star mouseEffect ေဒါင္းရန္)
(နွင္းဆီ back ground(1))
(နွင္းဆီ back ground(2))
(ေခါင္းေလာင္းback ground)
(Flash Player ေဒါင္းရန္)
(ပန္းေရာင္ back ground)
(Heart back ground)
(Flower back ground)
ဘယ္ေတာ႔မွမေမ႔ mouse eff

play and stop button ဒီဇုိင္းမ်ိဳးစုံေဒါင္းရန္

(star back ground)
(mouse effect letter)
(bubble ေနာက္ခံ 1)
(bubble ေနာက္ခံ 2)
(mouse blur)
(mouse Fadein Fadeout)
(ရုပ္ရွင္ဖုိင္ထည္႕နည္းebook)
(လိပ္ျပာmouse effect)
(Snow components)
ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႕ၾကဳိးစားရင္း ေနာက္ခံ

play and stop button ထည္႕နည္း ebook

(လိပ္ျပာ 1 back ground)
(ေရလႈိင္း back ground components )
(3Deffect မ်ားကုိခြဲသုံးနည္းmovie ဖုိင္)
(ဖဲၾကိဳးcomponents )

ခ်စ္လုိ႕ေနပါမည္


တမ္းတေဖၚ


လေရာင္ဆမ္းေသာလမ္း


သူေလး


ကုိယ္ရံေတာ္


ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားရင္းနဲ႔


မေ၀းခ်င္ဘူး


အျပစ္မျမင္ပါဘူး


ခ်စ္သမီးေလးView Profile
Apr 21, 2010Flashsongs လုပ္နည္း ebook
Swishmax 2 ဒါရုိက္သုံးရန္
Swishmax 4 ဒါရုိက္သုံးရန္
(အသဲပုံMouseEffectေဒါင္းရန္)
(MouseEffectထည္႔နည္းebook)
(4 ground components )
(လိပ္ျပာ ၃ back ground)
mouse mask effect swi ေဒါင္းရန္

boy or girl back gr ေဒါင္းရန္

mouse snow ေဒါင္းရန္

(3Dအသဲေနာက္ခံ)
(play and stop button)
(star mouseEffect ေဒါင္းရန္)
(နွင္းဆီ back ground(1))
(နွင္းဆီ back ground(2))
(ေခါင္းေလာင္းback ground)
(Flash Player ေဒါင္းရန္)
(ပန္းေရာင္ back ground)
(Heart back ground)
(Flower back ground)
ဘယ္ေတာ႔မွမေမ႔ mouse eff

play and stop button ဒီဇုိင္းမ်ိဳးစုံေဒါင္းရန္

(star back ground)
(mouse effect letter)
(bubble ေနာက္ခံ 1)
(bubble ေနာက္ခံ 2)
(mouse blur)
(mouse Fadein Fadeout)
(ရုပ္ရွင္ဖုိင္ထည္႕နည္းebook)
(လိပ္ျပာmouse effect)
(Snow components)
ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႕ၾကဳိးစားရင္း ေနာက္ခံ

play and stop button ထည္႕နည္း ebook

(လိပ္ျပာ 1 back ground)
(ေရလႈိင္း back ground components )
(3Deffect မ်ားကုိခြဲသုံးနည္းmovie ဖုိင္)
(ဖဲၾကိဳးcomponents )

ခ်စ္လုိ႕ေနပါမည္


တမ္းတေဖၚ


လေရာင္ဆမ္းေသာလမ္း


သူေလး


ကုိယ္ရံေတာ္


ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားရင္းနဲ႔


မေ၀းခ်င္ဘူး


အျပစ္မျမင္ပါဘူး


ခ်စ္သမီးေလးView Profile
Apr 21, 2010Flashsongs လုပ္နည္း ebook
Swishmax 2 ဒါရုိက္သုံးရန္
Swishmax 4 ဒါရုိက္သုံးရန္
(အသဲပုံMouseEffectေဒါင္းရန္)
(MouseEffectထည္႔နည္းebook)
(4 ground components )
(လိပ္ျပာ ၃ back ground)
mouse mask effect swi ေဒါင္းရန္

boy or girl back gr ေဒါင္းရန္

mouse snow ေဒါင္းရန္

(3Dအသဲေနာက္ခံ)
(play and stop button)
(star mouseEffect ေဒါင္းရန္)
(နွင္းဆီ back ground(1))
(နွင္းဆီ back ground(2))
(ေခါင္းေလာင္းback ground)
(Flash Player ေဒါင္းရန္)
(ပန္းေရာင္ back ground)
(Heart back ground)
(Flower back ground)
ဘယ္ေတာ႔မွမေမ႔ mouse eff

play and stop button ဒီဇုိင္းမ်ိဳးစုံေဒါင္းရန္

(star back ground)
(mouse effect letter)
(bubble ေနာက္ခံ 1)
(bubble ေနာက္ခံ 2)
(mouse blur)
(mouse Fadein Fadeout)
(ရုပ္ရွင္ဖုိင္ထည္႕နည္းebook)
(လိပ္ျပာmouse effect)
(Snow components)
ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႕ၾကဳိးစားရင္း ေနာက္ခံ

play and stop button ထည္႕နည္း ebook

(လိပ္ျပာ 1 back ground)
(ေရလႈိင္း back ground components )
(3Deffect မ်ားကုိခြဲသုံးနည္းmovie ဖုိင္)
(ဖဲၾကိဳးcomponents )

ခ်စ္လုိ႕ေနပါမည္


တမ္းတေဖၚ


လေရာင္ဆမ္းေသာလမ္း


သူေလး


ကုိယ္ရံေတာ္


ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားရင္းနဲ႔


မေ၀းခ်င္ဘူး


အျပစ္မျမင္ပါဘူး


ခ်စ္သမီးေလးView Profile

No comments:

Post a Comment