တီးမယ္

Saturday, August 6, 2011

ေလလိႈင္းတံတား

႐ုပ္မျမင္ အသံမၾကား...
ေလလိႈင္းတံတားမွာ
ခင္မိသူ..
ပုိင္ရွင္ရွိသူ...မရွိသူဆိုတာ
မလုိအပ္
၅၂၈ ထက္မပုိတတ္ေသာ
ကုိယ့္ေမတၲာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ကာ
အထင္မွားရင္...ပ်ိဳးမျဖစ္ပါ
၁၅၀၀ ဆိုသည့္
အခ်စ္ပန္း
႐ိုးသစၥာ ..ခႏၶာဝန္ထမ္း
ေျမမွာႏြမ္းေႂကြ...
မလြမ္းပါရေစနဲ႔........

No comments:

Post a Comment