တီးမယ္

Sunday, August 7, 2011

ရင္ခုန္သံကမ ၻာ -

ကေလးငယ္မဟုတ္ေတာ့တဲ့ ရင္ခုန္သံေတြက အခ်စ္နဲ႕ေတြ႔တဲ့အခါမွာ တိုင္ပင္ေဖၚသူငယ္ခ်င္းလိုတာေၾကာင့္ သင့္ကို ရင္ခုန္သံကမၻာမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္။

No comments:

Post a Comment