တီးမယ္

Wednesday, August 3, 2011

ဖက္ၾကည္ ့ပါ

တစ္ခါတစ္ရံဘ၀ဆိုတာ
ဖရီး၀ီွးေခ်ာ္ေနတဲ့စက္ဘီးတစ္စီးကို
နင္းေနရသလိုမိ်ဳးၿဖစ္ေနတတ္တယ္
အၿမင့္ပ်ံတဲ့ငွက္မုန္တိုင္းကိုမေႀကာက္သလို
ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးတဲ့သူ
ေလာကဓံကိုမေႀကာက္ရဘူး
တစ္ခါတစ္ေလသစ္ပင္ကၿငိမ္ခ်င္ေပမဲ ့
ေလကမၿငိမ္ေတာ့ခက္တယ္
အရည္ေသြးေကာင္းတဲ့ေက်ာက္
ေစာင့္ေရွာက္ဖို ့ခက္သလို
သိပ္ေတာ္ေနတဲ့သူကိုလည္း
ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္တတ္တယ္

No comments:

Post a Comment