တီးမယ္

Sunday, June 17, 2012

အေကာင္းဆံုးကဗ်ာမ်ား

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ပါေစ ကဗ်ာခ်စ္သူ................

Saturday, June 16, 2012

အေတြးနဲ ့စိတ္တထပ္တည္းၾကပါေစ............ေက်းဇူးတင္စြာၿဖစ္ ကဗ်ာခ်စ္သူ..................

ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

ကဗ်ာခ်စ္သူ......................ေပ်ာ္ရႊင္နိုင္ပါေစ............