တီးမယ္

Saturday, September 17, 2011

ေနာက္တစ္မ်ိဳးတီးအံုးမလား

<center><object width="250" height="150"><param name="movie" value="http://www.buttonbeats.com/images/MicCapture.swf"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.buttonbeats.com/images/MicCapture.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="250" height="150"></embed></object><br><a href="http://www.buttonbeats.com">ButtonBeats.com</a></center>

No comments:

Post a Comment