တီးမယ္

Saturday, September 17, 2011

တီးမယ္ကလိမယ္

<object width="1000" height="250"><param name="movie" value="http://www.buttonbeats.com/images/pianoB.swf"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.buttonbeats.com/images/pianoB.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="1000" height="250"></embed></object><br><a href="http://www.buttonbeats.com">ButtonBeats.com</a>

No comments:

Post a Comment