တီးမယ္

Sunday, September 4, 2011

ဘ၀ထဲကအလွေစတနာ


ေစတနာၿဖင့္
ၿပည္ရြာအက်ိဳး၊ လူ႔အက်ိဳးအတြက္
တင့္ၿဖိဳးေစေသာ၊ သာေစေသာ ဟု
သေဘာၿပည့္၀၊ စိတ္ဆႏၵႏွင့္
ဘ၀အလွ၊ ဆင္ယင္သခဲ့
ဘ၀ထဲက ေစတနာရွင္..။
တစ္ဦးသူလွ်င္
စင္ၿဖဴေမတၱာ၊ ေစတနာကို
ရင္မွာခံစား၊ သိမွတ္မွားလ်က္
စိတ္ထားၿငိဳၿငင္၊ အၿပစ္ၿမင္ေစ
အသင္ လုပ္ရပ္၊ တစ္ခန္းဇာတ္၏
မွတ္တမ္းေခ်ဖ်က္ မရေခ်..။
ႏႈတ္အာစႏွင့္
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္၊ ေခါင္းလည္ေမာ္၍
ေၾကြးေၾကာ္ဟန္ၿပင္၊ မၿပဳခ်င္နဲ႔..။
လူ႔သမိုင္း၀ယ္
ဂုဏ္လိႈင္းၿပည့္၀၊ သင့္စြမ္းစၿဖင့္
အလွေနၿခည္၊ ပြင့္သစ္စည္ေစ
ၿပည္သူလူထု၊ ၾသဘာၿပဳ၍
ခ်ီးပေၿပာဆို၊ လက္ကမ္းၾကိဳလ်က္
ထိုထိုေၾကာင္းအင္၊ ကမၺည္းတင္လိမ့္
အၿမင္တရား ပြားပါေလ..။
ဘ၀အလွ၊ ဆင္ယင္သေပ့ါ
ဘ၀ထဲက အလွ ေစတနာ..။


No comments:

Post a Comment