တီးမယ္

Monday, March 19, 2012

ခ်စ္ေနမယ္

ကမာၻေလးတစ္ခုပါ

ထာဝရလက္တြဲလို႔

အတူတည္ေဆာက္ၾကမယ္

တားဆီးထားပါေစ

ဘယ္အတားအဆီးျဖစ္ျဖစ္

မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ အတူေက်ာ္ျဖတ္မယ္

ေဝးေနရင္လဲ ျဖစ္တယ္

အျပင္မွာ ေဝးေနရင္ေတာင္

စိတ္ခ်င္းကေတာ့

ငါတို႔နီးေနပါတယ္…

ေတြးမေနပါနဲ႔

ငါအေၾကာင္းေတြလဲ

ငါခ်စ္တာက

မင္းတစ္ေယာက္ထဲပါ

ခ်စ္ေနၾကမယ္

မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ထဲ

ထာဝရခ်စ္ျခင္း မပ်က္ယြင္းပဲ

အသက္ဆံုးတိုင္ေအာင္ အျမဲပါ…။

No comments:

Post a Comment