တီးမယ္

Saturday, January 12, 2013

Myanmar Hot Model: Nann Su Yati Soe & Shwe Sin

Nann Su Yati Soe & Shwe Sin @ Day of 360' World Event

Myanmar Hot Girls: Nann Su Yati Soe (left) and Shwe Sin (right)

Myanmar Hot Model: Nann Su Yati Soe & Shwe Sin @ Day of 360' World Promotion Event
On July 28, 2012 At Junction Square Shopping Center, Yangon.

Photos By Wai Yan.
Photos of MyanmarCelebrity.Com

ဇူလိုင္လ (၂၈) ရက္ေန႔က Junction Square Shopping Center မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Day of 306' World, Kanebo Cosmetics Product မိတ္ဆက္ပြဲ မွာ ေတြ႔ရတဲ့ နန္းဆုရတီစိုး ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ ေရႊစင္

No comments:

Post a Comment